Stichting Jongerennet 
 

Welkom op de vernieuwde site van Stichting Jongerennet. 


Stichting Vangnet  met de nieuwe website  https://www.stichtingvangnet.com wordt de nieuwe handelsnaam van Stichting Jongerennet uit Deventer. De naam “jongerennet” dekt al een tijd niet meer de lading van onze activiteiten. We zetten ons meer en meer in niet alleen voor jongeren, maar juist voor iedereen wie onze hulp kan gebruiken.

Daarom hebben we besloten om verder te gaan onder de handelsnaam stichting Vangnet. De naam symboliseert het vangnet wat wij voor veel van onze doelgroep zijn. Op dit moment zijn we vooral werkzaam in en om Deventer, maar in de toekomst willen we ook onze vleugels uitslaan naar andere plaatsen.

Stichting Jongerennet blijft onze “moeder” en Stichting Vangnet is het eerste kind. Als wij later ook onze grens verleggen buiten Deventer kunnen we bijvoorbeeld voor de duidelijkheid Stichting Vangnet Deventer,  Apeldoorn of Zutphen opzetten zodat onze cliënten weten waar ze terecht kunnen. 

Bezoek ook onze facebookpagina  https://www.facebook.com/watch/Stichting-Vangnet-100105462510535/Beleidsplan%20Stichting%20Vangnet%20(%20Jongerennet%20)%202023-2027.pdf

 

De stichting zet zich in voor kwetsbare jongeren in de leeftijd van 18 - 23 jaar, zonder dat andere leeftijdscategorieën worden uitgesloten, die in enige vorm van sociaal isolement kunnen geraken door hun persoonskenmerken, achtergrondkenmerken, door hun thuis- of woonsituatie, of die op jongvolwassen leeftijd op zichzelf worden aangewezen door deze jongeren steun, sturing, motivatie en inspiratie op maat te bieden. Doel is dat zij zich verder kunnen ontwikkelen en volwaardig in de maatschappij participeren. Op dit moment hebben we buiten de groep jongeren ook volwassenen en gezinnen met kinderen in ons bestand 


DE VISIE ACHTER ONZE ACTIVITEITEN : Welzijn

De werkzaamheden die de stichting doet moeten het welzijn van de burgers bevorderen. Dit is heel breed geformuleerd. In het hierna volgende wordt de insteek bij onze werkzaamheden beschreven. Participatie van burgers centraal

We leven in een overgangsperiode van de verzorgingsstaat (overheid centraal) naar een participatiemaatschappij (burger centraal). Dat veronderstelt zelfredzame burgers die optimaal maatschappelijk participeren.

Echter: participatie van burgers is niet vanzelfsprekend voor iedereen en de voorwaarden voor een participatiemaatschappij ontstaan niet vanzelf. Mensen moeten het kunnen doen en mensen moeten mee willen doen.


Mee kunnen doen

Mensen richten hun leven zelf in. Ieder individu maakt regelmatig een soort SWOT-analyse en stelt een plan op ter verbetering van de eigen leefsituatie. Dit is echter voor onze doelgroep een onmogelijke taak aangezien haar afkomst, cultuur en de enorme verschillen. 


Bestuur van de Stichting  

Anya Henzen: Voorzitter, Bestuurslid, pedagogische medewerker

Ashley Ruiter : Bestuurslid, penningmeester, kwaliteitscoördinator 

Chloë van den Brink : Secretaris, Bestuurslid 


Betrokken bij de Stichting zijn: 

Ditta Vos: jurist op vrijwillige basis betrokken bij de stichting

Abrham Diaqon: Orthodoxe priester op vrijwillige basis betrokken bij de stichting 

Z. Papouskova  (Vertrouwenspersoon) email:  zuzana_papouskova@outlook.com

Platform Eritrese gemeenschap: 3 leden

Zuzana Valinova: oprichter, directie en leidinggevende  


BESTUURSBELEID:

Het bestuur bestaat volgens de statuten uit minimaal 3 personen en een persoon mag meerdere functies bezetten (voorzitter, secretaris, penningmeester) al heeft dit niet de voorkeur. Er is geen meerderheid van familieleden aanwezig in het bestuur. Het bestuur is gezamenlijk bevoegd. Geen van de bestuursleden kunnen beschikken over het vermogen van de stichting als zijne hun eigen vermogen. Geen van onze bestuursleden hebben Vetorecht. Bij een gelijk aantal personen in het bestuur en een evenredige stemming is de stem van de voorzitter doorslaggevend. Het bestuur komt minimaal één keer per twee maanden samen voor een vergadering.


Beloningsbeleid bestuursleden: De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden ( art.3 sub 5 van statuten ). Zij hebben wel recht op vergoeding van gemaakte kosten in de uitoefening van hun functie. 

Beloningsbeleid personeel: CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening  


STATUTAIRE DOELSTELLING: 

1. De stichting heeft ten doel: zich inzetten voor kwetsbare jongeren primair in de leeftijd van achttien tot drieëntwintig jaar - zonder dat andere leeftijdscategorieën worden uitgesloten - die in enige vorm van sociaal isolement kunnen geraken door hun persoons - achtergrondkenmerken, door hun thuis- of woonsituatie, of die als jongvolwassene op zichzelf zijn of worden aangewezen, door deze jongeren steun, sturing, motivatie en inspiratie op maat te bieden. Doel is dat zij zich verder kunnen ontwikkelen en volwaardig in de maatschappij kunnen participeren. 

2. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door: 

a. het in gang zetten en uitvoeren van duurzame projecten en activiteiten waarbij het fysieke en geestelijke welzijn van de bedoelde jongeren positief wordt beïnvloed; 

b. het stimuleren en/of realiseren van projecten, die verantwoorde huisvesting met begeleiding op maat en ondersteuning bij praktische zaken bieden; 

c. het organiseren van jongerenactiviteiten waaronder sportactiviteiten 

d. voorlichting om de problematiek van sociaal geïsoleerde jongeren bekend te maken in de gemeenten; 

e.volstrekt onpartijdig te zijn en hulp en steun te bieden aan elke jongere die aandacht nodig heeft, ongeacht afkomst, nationaliteit of religie; 

f. al datgene te doen, respectievelijk na te streven wat in overeenstemming is met het gestelde doel.

FINANCIEEL BELEID:

  • Stichting Jongerennet is volledig afhankelijk van externe gelden (donaties, giften en subsidies). 
  • Het boekjaar van Stichting Jongerennet loopt van januari tot december. Aan het eind van elk boekjaar zal de administratiekantoor de eindbalans en de staat van baten en laten binnen 6 maanden aanbieden aan het bestuur ter inzage. Het bestuur zal deze tevens binnen de gestelde 6 maanden controleren, tekenen en ter inzage plaatsen op de website van de stichting.


VRIJWILLIGERSBELEID: 

Vrijwilligers zijn binnen onze organisatie onmisbaar en voor de maatschappij van onschatbare waarde. Wij zijn zuinig op onze vrijwilligers en letten op dat ze niet overbelast raken. De vrijwilligers krijgen begeleiding van de stichting voor het uitvoeren van hun werkzaamheden en de waardering die hen toekomt.

· De vrijwilligers die in het platform (commissie)  werkzaam zijn zien we met enige regelmaat in de commissie vergaderingen. Hier vindt ondersteuning plaats. 

· De vrijwilligers die bij individuele cliënten worden ingezet krijgen ondersteuning volgens individuele afspraken.

  • Bij onze stichting is het uitgangspunt dat het vrijwilligerswerk de vrijwilliger in principe geen geld kost. 


SAMENWERKING EN ONAFHANKELIJKHEID: 

Wij werken graag samen met andere organisaties. Samenwerken doen we om maatschappelijke meerwaarde van onze activiteiten en diensten van ons en die van onze partners te realiseren. De niet onderhandelbare waarden van de organisatie en onze medewerkers zijn:

· De nadruk ligt op de inhoud

· We stellen ons informeel op

· We werken met korte lijnen

· Grote zelfstandigheid

 · We blijven in ons handelen dicht bij de doelstelling  

· Het belang van de klant staat centraal

· De organisatie is slechts een middel om het doel te bereiken

· We zijn bewust van het gemeenschapsgeld waar we mee werken, we zetten het efficiënt in

· We hebben alleen iets te vertellen, niets te verbergen

· Procedures schakelen het denken uit

· We hebben een pragmatische insteek

· Intuïtie telt alleen als je je eerst grondig geïnformeerd hebt

· Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald