Stichting Jongerennet 
 

Eritrees centrum in Deventer

Inmiddels is het Eritrese centrum een herkenbare, fysieke plek geworden, die als ontmoetingsruimte voor de niet alleen Eritrese statushouders fungeert en waar iedereen terecht kan met zijn vragen en problemen. Dit heeft ons, voor zover het in Deventer gehuisveste (Eritrese) statushouders betreft, een unieke kans geboden om hiermee aan de slag te kunnen gaan.

De nieuwkomers zien hun ontmoetingscentrum vooral als een leerplek waar iedereen zich begrepen en geaccepteerd voelt. Een plek waar de vertrouwensband een grote rol speelt en waar iedereen terecht kan die met de taal bezig wil zijn, kennis en ervaring op wil doen op verschillende thema’s, sport en beweging of gewoon plezier en ontspanning mogen ervaren . Tevens zijn we een plek waar veel over de Nederlandse cultuur  gesproken wordt en de verschillen met eigen cultuur worden besproken om meer balans en begrip te kunnen bewerkstelligen.

WAAROM? 

Uit het onderzoek en de verkenning van stichting Jongerennet met betrekking tot de huidige situatie rondom de Eritrese gemeenschap komt een somber beeld naar voren. De Eritreeërs komen letterlijk en figuurlijk van ver, de afstand tussen Nederland en Eritrea is zeer groot. Dit maakt de integratie voor hen in Nederland een grote opgave. De geboden ondersteuning blijkt onvoldoende en de verplichte inburgering biedt hen te weinig handvatten om succesvol in de Nederlandse samenleving te kunnen integreren. Al met al hebben de Eritrese statushouders in Nederland een ongunstige uitgangspositie als het gaat om integratie en ( arbeid ) participatie.

Op dit moment zitten Eritrese statushouders gevangen in een vicieuze cirkel, omdat zij niet beschikken over de basis vaardigheden die noodzakelijk zijn om überhaupt geaccepteerd te worden door onze samenleving. Daarbuiten is onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal een te groot obstakel. Dit maakt dat velen van hen nog niet in staat zijn om deel te nemen aan activiteiten buiten eigen groep om. 

Met dit centrum biedt stichting Jongerennet de Eritrese statushouders ondersteuning op maat, met oog voor hun specifieke problemen en behoeften en vooral een laagdrempelige benadering. 

Zie ook voor meer gepubliceerde onderzoeken:  

https://www.nrc.nl/nieuws/2018/11/15/eritrese-problemen-angst-alcohol-frustratie-geweld-a2755414 

https://www.hetbegintmettaal.nl/eritrese-statushouders-meer-ondersteuning-nodig-integratie/

DE DOELGROEP 

De doelgroep van stichting Jongerennet telt momenteel 210 personen waarvan 112 boven 18 jaar. Het aantal jongeren tussen de 18-23 jaar is 67.

Zij zijn afkomstig uit Eritrea ( of anders) en verspreid gehuisvest in de gemeente Deventer. De meesten zullen gebaat zijn bij een passende maatschappelijke ondersteuning maar ook bij een begeleidingstraject naar opleiding en werk, met bovenal het opdoen van kennis en werkervaring waarbij de taal en het meedoen centraal staan. 

Onze jongeren zijn overwegend gehuisvest bij particuliere commerciële verhuurders die zich niet bekommeren om hun welzijn. Door ‘eigen’ toedoen vergooien sommige jongeren hun kansen op een passende opleiding en verkleinen zij hun toekomstmogelijkheden. Ten opzichte van hun Nederlandse leeftijdgenoten verkeren zij in een sociaal isolement. Veel van deze jongeren blijven momenteel onnodig lang in het inburgeringsonderwijs waardoor zij veel later aan beroepsonderwijs toekomen dan wenselijk is. De praktijk ontbreekt, de meesten komen niet of te weinig in situaties waarin zij het Nederlands kunnen oefenen. Niet alleen duurt het daardoor langer voordat ze op eigen benen kunnen staan, ook weten zij vaak niet voor welke richting zij het best kunnen kiezen.

Het dagelijks leven van de meesten staat in het teken van zorgen om achtergebleven familieleden. Men wil de familieleden naar Nederland laten komen, maar tot op heden lukt dit niet. Ook hierdoor is het lastig om te focussen op het opbouwen van een nieuw leven. 

Zij ervaren veel psychosociale klachten, bijvoorbeeld stress, piekeren, slapeloosheid en nare dromen, die hen in het dagelijks leven hinderen. Veel van hen hebben financiële problemen en leggen weinig discipline aan de dag bij het volgen van onderwijs omdat de basisvaardigheden ontbreken. Door de positie waarin ze zitten, kunnen ze ook makkelijk betrokken raken bij kwade praktijken.

De gebruikelijke maatschappelijke begeleiding aan gehuisveste statushouders gaat uit van de eigen verantwoordelijkheid van de statushouder en is dus zoveel mogelijk op afstand en in tijd beperkt. Deze begeleiding blijkt niet voldoende voor onze doelgroep die niet al is ingebed in een sociaal verband. Ontoereikende huisvesting voor jongeren en dito maatschappelijk-agogische begeleiding brengt schade toe aan hun ontwikkeling hetgeen nu en later maatschappelijke problemen kan veroorzaken.  

De gebruikelijke maatschappelijke voorzieningen (sociaal-maatschappelijk werk, sociaal wijkteam, specialistische maatschappelijke dienstverlening) kunnen dit risico onvoldoende wegnemen.  


Volwassenen boven 23 jaar 

Het overgrote deel is praktisch opgeleid en velen hebben geen afgeronde opleiding. Volgens experts kampen ze met psychosociale- en gezondheidsproblemen ten gevolge van (de aanleiding voor) de vlucht. Zij ervaren veel psychosociale klachten, bijvoorbeeld stress, piekeren, slapeloosheid en nare dromen, die hen in het dagelijks leven hinderen. De meeste Eritrese statushouders hebben meer hulp en ondersteuning nodig dan zij op dit moment krijgen. Dit komt mede omdat de systemen in Nederland ver af staan van wat zij van huis uit gewend zijn en het ontbreken van een eigen sociaal netwerk buiten de groep om. Het dagelijks leven van de meesten staat in het teken van het hebben van zorgen om de achtergebleven familieleden. Hierdoor is het lastig om te focussen op het opbouwen van een nieuw leven.

Vrouwen en meisjes

Vrouwelijke vluchtelingen hebben een extra achterstand ten opzichte van mannelijke vluchtelingen. Verder krijgen vrouwen ook minder vaker ondersteuning van gemeenten dan mannen, blijkt uit de literatuur.

HOE? 

Ruimte creëren: Met en door de doelgroep een ingerichte ruimte creëren die voor een veilig en vertrouwd gevoel zorgt waardoor het toegankelijk en laagdrempelig wordt voor deze doelgroep. Wij noemen het de verlengde woonkamer waar mensen graag naar toe gaan. De doelgroep geeft aan de behoefte te hebben aan gezamenlijk bidden ook hieraan wordt voldaan door een ruimte naar hun eigen behoefte beschikbaar te stellen. Hierdoor wordt de vertrouwensband tussen de doelgroep en de stichting sterker waardoor de begeleiding makkelijker verloopt.

Referentiekader verruimen:  mensen redeneren vanuit hun referentiekader, zaken opgedaan uit eigen ervaring, gezien bij anderen, van horen zeggen, of gelezen. Een ieder redeneert dagelijks vanuit dit beeld en dus is het zo! 

Door deel te nemen aan onze activiteiten verruimt de deelnemer zijn referentiekader waardoor participatie en aansluiting bij onze maatschappij een stuk soepeler verloopt. 

“Hoe meer je leert, doet, ziet, hoort en ervaart des te meer kom je er achter dat je eigenlijk nog helemaal niet zoveel weet”. 

In de praktijk oefenen met de Nederlandse taal: De verwachtingen zijn dat de Eritrese statushouders het Nederlands door enkel het volgen van inburgeringslessen niet voldoende onder de knie zullen krijgen en daarom is de stichting van mening dat het dagelijks oefenen met de taal door middel van deelname aan de activiteiten die de stichting biedt bij gaat dragen aan het ontwikkelen van de taalvaardigheden, sociale vaardigheden en werkgerelateerde vaardigheden. 

Activiteiten: De activiteiten die georganiseerd worden sluiten aan op de behoeften van de doelgroep en aan de eisen die onze maatschappij stelt. Onze activiteiten worden zoveel mogelijk op spelenderwijze uitgevoerd. Er zijn al duidelijke behoeften uitgesproken door de doelgroep zelf. Ten eerste is er behoefte aan ontmoeting en oefenen met de Nederlandse taal. Ten tweede is er behoefte aan het verkennen van de Nederlandse cultuur en de omgangsnormen. Ten derde is er veel behoefte aan een gezond leven ( bewegen, gezonde voeding, ontspanning en een gezonde inspanning ). Tot slot is er behoeft aan het aanleren van ( basis ) werkvaardigheden, het opdoen van kennis en ervaring.   

Leertrajecten om ervaring en kennis op te doen: Aan een leerwerkplek of een leerwerkbaan is een opleiding gekoppeld. In ons geval is er geen opleiding aan gekoppeld. Het gaat om leren (meedoen/ dagbesteding), (vak) taal leren - oefenen, ervaring op doen en de kennis vergroten. De trajecten bieden de theoretische basis ( vaktaal ) en voor een groot deel het aanleren van basisvaardigheden en ontwikkelen van werkvaardigheden in een bepaald beroep of vak. Waarbij het aanleren van vaktaal, werkgerelateerde basisvaardigheden en vooral het creëren van een nieuw referentiekader centraal staat. 

Taaltrajecten: verbinding tussen formeel en informeel leren Taallessen gebaseerd op een doorgaande leerlijn voor NT2 zoals omschreven in de richtlijnen van het ERK voor niveau A1, A2  en niveau B1. Al onze activiteiten sluiten aan op het formeel taalaanbod. De activiteiten zorgen voor verruiming van het referentiekader van de deelnemer passend in onze samenleving. 

Rekenlessen gebaseerd op de doorgaande leerlijn rekenen zoals omschreven in het Referentiekader Rekenen niveau F1

Basiscursus Digivaardigheid, van omgaan met de muis tot zoeken op internet.

Huiswerkbegeleiding en studievaardigheden