STICHTING   JONGERENNET 
 

Leertrajecten 

Het is niet makkelijk voor onze doelgroep om een leerwerkplek, ervaringsplek of werk te vinden. Het ontbreken van de (sociale) basisvaardigheden, taalbeheersing en discipline is één van de grootste obstakels. De aanpassingsproblemen ten opzichte van onze maatschappij waaronder het toekomstperspectief en onvoldoende computer en sollicitatie vaardigheden maakt dat deze doelgroep niet in staat is om deel te nemen aan onze maatschappij, laat staan op de arbeidsmarkt.

Voor de lager (praktisch) opgeleiden (wellicht de grootste groep) zijn de mogelijkheden om een leerplek - traject/ ervaringsplek te krijgen zeer beperkt. Hierbij maken de hierboven genoemde belemmeringen waar deze doelgroep mee worstelt het onmogelijk om deze mensen te plaatsen en/of de plek te behouden bij Nederlandse werkgevers. Ook voor de langere termijn is het arbeidsmarktperspectief voor deze mensen ongunstig. Het is nu al dringen op het laag geschoolde segment in de arbeidsmarkt. Mede ook door de technologische ontwikkeling zal de werkgelegenheid in dit segment verder afkalven. 

Stichting Jongerennet heeft richtlijnen uitgezet voor leertrajecten op verschillende thema’s die makkelijk uitvoerbaar zijn in ons centrum waar onze doelgroep ondersteuning en hulp zoekt waarbij het aanleren van de (sociale) basisvaardigheden, taalstimulering, taalverhoging, vaktaal, kennis en werkervaring centraal staan. De verschillende thema’s richten zich vooral op laagdrempelige beroepen in de Zorg of Horeca zoals schoonmaak branche, horecamedewerker of thuishulp. Ook wordt er aandacht besteedt aan andere sectoren. Bovendien worden er regelmatig projecten uitgezet die rondom onze locatie makkelijk uitgevoerd kunnen worden zoals tuinieren en timmeren.

Ter ondersteuning van deze trajecten worden er voorlichtingen en trainingen gegeven om de doelgroep kennis te laten maken met de Nederlandse wetgeving ( rechten en plichten). Elk thema wordt spelenderwijs afgesloten met een quiz en een prijs. De thema’s zijn bijvoorbeeld Werken in Nederland, Sociale zekerheid in Nederland, de Belastingwet, de Toeslagenwet, de Participatiewet , de Wet studiefinanciering en de Wet Inburgering.  

Stichting Jongerennet wil ervoor zorgen dat alle inwoners van Eritrese afkomst naar vermogen mee kunnen doen in onze maatschappij en zodoende uiteindelijk hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten. Met het aanleren van (sociale) basisvaardigheden, kennis van de wetgeving, verbetering van de digitale vaardigheden, taalbeheersing, sociale – en werkgerelateerde en/of studievaardigheden, het opdoen van kennis, ervaring op verschillende werkgebieden en onderwijsmogelijkheden, versterken van het sociaal netwerk, kunnen veel problemen voorkomen worden zoals:

 Ø Afwijzing en weigering van de maatschappij

Ø Discriminatie

Ø Sociaal isolement

Ø Onderontwikkeling

Ø Taalachterstand

Ø Schooluitval

Ø Slechte arbeidsmarktpositie

Ø Financiële afhankelijkheid

Ø Gezondheidsproblemen – psychische en lichamelijke klachten

Ø Onnodige maatschappelijke kosten

Een deelname aan ons leertraject leidt tot meer zelfredzaamheid, betere zelfkennis, discipline en taalbeheersing. De meeste deelnemers beschikken na afloop over meer kennis van de Nederlandse samenleving en wetgeving en hebben enige werkervaring en kennis opgedaan. De digitale, schrijf- spreek- en luistervaardigheden (vaktaal) zijn verbeterd. De deelnemers zijn bewust van het belang van de gebruikelijke omgangsnormen en gewoontes in Nederland en hebben de basisvaardigheden ontwikkeld die in onze maatschappij vanzelfsprekend en noodzakelijk zijn om deel te kunnen nemen aan onze maatschappij. 

Voor meer informatie neem contact met ons op via de mail